02

امکان سنجی فنی و اقتصادی پیرولیز پسماند پلاستیکی

امکان سنجی
شرکت چوکا
انجام شده