0021

تدوین مدل مشارکتی کسب و کارهای دانش بنیان خدماتی در تعامل با شرکت فیریمکو

همکاری در اجرا
فیریمکو
در حال مذاکره