موضوع تفاهم‌نامه:

ارائه خدمات تخصصی و نوآورانه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

اهداف تفاهم‌نامه:

همکاری و تلاش مشترک برای ارائه و دریافت خدمات تخصصی حوزه نوآوری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و مواد پیشرفته و سایر حوزه‌های فعالیت شرکت‌های هم گروه