موضوع تفاهم‌نامه:

امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی جهت تامین بخشی از برق مجتمع

اهداف تفاهم‌نامه:

احداث نیروگاه خورشیدی جهت تامین بخشی از برق مجتمع پتروشیمی فن اوران با تکیه بر دانش و توانمندی نیروهای بومی و دانش محور