اخذ مجوز دانش بنیان برای دوده تولیدی از رآکتور جدید

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • مستندات جمع آوری شده است.
  • بارگزاری اسناد انجام شده است.
اثرات اقدامات
  • اخذ مجوز دانش بنیان
برنامه‌های آتی
  • استفاده از مزایای مجوز دانش بنیانی برای شرکت شامل معافیت ها و تسهیلات