الکتروگرافیت جاروبگ

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • شناسایی فن آورا دانش بنیان
  • تدوین FS (امکان سنجی )
اثرات اقدامات
  • سرمایه گذاری بر روی طرح
  • جلب مشارکت دیگر مجموعه ها در اجرای طرح
برنامه‌های آتی
  • کسب درآمد
  • سهامداری در شرکتهای دانش بنیان