امکانسنجی فنی و اقتصادی طرح های توسعه ای جدید زنجیره pvc

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا

رصد فن آوری های موجود در سطح بین الملل

اثرات اقدامات
  • بررسی امکان سنجی اولیه طرح ها از منظر بازار و سطح فن آوری
  • تدوین امکان سنجی فنی و اقتصادی برای طرح ها
  • شناسایی فن آورهای داخلی برای طرح ها
  • تهیه بسته سرمایه گذاری طرح ها
برنامه‌های آتی
  • تولید محصولات جدید