دستیابی به دانش فنی تولید نیتریل بوتادین رابر (nbr)

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • تدوین امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح
  • شناسایی فن آور دارای دانش فنی
  • مذاکره با معاونت علمی فناوری ریاست جکهوری جهت اجرای طرح
اثرات اقدامات
  • مذاکره با شرکای استراتژیک اجرای طرح
  • تامین منابع مالی سرمایه گذاری بررسی طرح
  • عقد قرارداد سهامدارای بین سرمایه گذاری و فن آور
برنامه‌های آتی
  • ایجاد لایسنس تولید NBR
  • تامین نیاز کشور به این ماده