ایجاد و راه اندازی سامانه تبادل فناوری هلدینگ تاپیکو -فن تاپ

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
 • برگزاری کمیسیون معاملات جهت برونسپاری
 • ابلاغیه تاپیکو جهت اجرا
 • جمع آوری داده ها
 • مشخص شدن پنل ها
 • مشخص شدن شاخص ها
اثرات اقدامات
 • عقد قرارداد با پیشنهاد دهنده برتر
 • انتقال داده ها بر روی سامانه
 • مشخص کردن وضعیت فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه شرکت های تابعه هلدینگ تاپیکو
برنامه‌های آتی
 • نظم دهی به فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه شرکت های تابعه تاپکیو
 • قابلیت رصد در پیشرفت پروژه ها و برنامه ها
 • استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان در پیشبرد اهداف