بومی سازی بگ فیلترهای فایبرگلس PTFE شرکت دوده صنعتی پارس

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا

– شناسایی فن آور
– ساخت نمونه های اولیه
– انجام آزمونهای آزمایشگاهی
– انجام آزمونهای عملکردی
– عقد قرارداد
– اخذمجوز ساخت باراول
– تامین مالی

اثرات اقدامات

اعلام بومی سازی انجام شده برای شرکت کربن ایران جهت خرید داخل

برنامه‌های آتی

– کاهش ارز بری
– بومی سازی و ساخت ایران
– سهولت در تامین کاهش هزینه ها