تامین مالی دانش بنیان سهند

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • تبصره 18 مصوبه 12 میلیارد تومان اخذ شده است.
  • رشد تولید 50 میلیارد تومان درخواست داده شده است.
اثرات اقدامات
  • تامین مالی دستگاه EP از صندوق نوآوری به مبلغ 20 میلیارد تومان
برنامه‌های آتی
  • تامین مالی با نرخ ترجیحی