تامین مالی دانش بنیان PIIC

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • تبصره 18 به مبلغ درخواستی 50 میلیارد تومان
اثرات اقدامات
  • تامین مالی پروژه NBR
برنامه‌های آتی

تامین مالی با نرخ ترجیحی