تامین مالی دوده صنعتی پارس

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا

رشد تولید به مبلغ درخواستی 100 میلیارد تومان

اثرات اقدامات

تامین مالی فاز جدید تولی

برنامه‌های آتی

تامین مالی جهت اجرای فاز جدید