تامین مالی فراورد قشم

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • تبصره 18 به مبلغ درخواستی 10 میلیارد تومان
اثرات اقدامات
  • تامین مالی پروژه تولید پالت
برنامه‌های آتی
  • تامین مالی با نرخ ترجیحی