تدوین مدل مشارکتی کسب و کارهای دانش بنیان خدماتی در تعامل با شرکت فیریمکو

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • تهیه مدل همکاری
  • تهیه پیش نویس قرارداد
اثرات اقدامات
  • نهایی سازی قرارداد
  • اخذ محوزهای لازم از شستا درخصوص سهامداری در این نوع شرکت ها
برنامه‌های آتی
  • افزایش سودآوری