بومی سازی ساخت بار اول دستگاه EP

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • شناسایی شرکت دانش بنیان دارای توانمندی ساخت دستگاه
  •  اخذ مجوز ساخت بار اول از معاونت علمی
اثرات اقدامات
  •  تامین مالی دستگاه از اکوسیستم دانش بنیان و نوآوری کشور
  •  تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات
برنامه‌های آتی
  • صرفه جویی ۱۰ درصدی هزینه خرید از خارج
  • دسترسی به خدمات پس از فروش از شرکت داخلی
  • تامین مالی ارزان قیمت