تسمه ناو هوابرد

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • شناسایی فناور
  • مذاکره به منظور اخذ پروژه از وزارت دفاع در تعامل با دانشگاه شیراز
  • استخراج مدل همکاری
اثرات اقدامات
  • عقد قرارداد کسب دانش فنی با وزارت دفاع
  • عقد قرارداد خرید با وزارت دفاع
برنامه‌های آتی
  • کسب درآمد