شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بر روی بستر تامین مالی جمعی

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بر روی تامین مالی جمعی
اثرات اقدامات
  • جذب منابع سرمایه گذاری
برنامه‌های آتی
  • کسب درآمد