7.12.1402
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه مواد و انرژی و مرکز نوآوری رادیناس
1403-01-14
بهمن 1, 1402

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (cvc) 1399