20

کسب دانش فنی تولید دوده با استفاده از فنآوری های نوظهور

ایجاد دانش فنی
دوده صنعتی پارس
در دست اجرا