0021

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بر روی بستر تامین مالی جمعی

تامین مالی و سرمایه‌گذاری
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
در حال مذاکره