نیازهای فناورانه

نوع مسئله:

نام شرکت:

حوزه نیاز:

27

دانش فنی تولید PVA با گرید %۷۲٫۵ و %۸۸

26

  دانش فنی آنتی فوم ها

25

ساخت control valve با کارکرد در دمای بالا

24

جداسازی آب از محلول کاربامات

23

کاتالیست سنتز در تولید آمونیاک

22

جداسازی ذرات از گازها

21

کاهش گرفتگی در سیکلون

20

بازیافت پسماند OAT

19

کاهش شاخص های انرژی: بهینه سازی دما

18

  کاهش شاخص های انرژی: کاهش آب cooling tower

17

دانش فنی تولید کاتالیست بر پایه رادیوم

16

دانش فنی تولید مورفولین

15

دانش فنی تولید پلی استال

14

co2 capturing

13

cold box جداسازی گازی

12

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توربین های بادی

11

دستیابی به دانش فنی زنجیره پایین دستی:پلاستیک تجدیدپذیرPBAT

12

دستیابی به دانش فنی زنجیره پایین دستی: فرمالین

11

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در خطوط تولید