در دنیای امروز سازمان‌ها و کسب وکارها برای ادامه حیات خود مستلزم بکار گیری و خلق نوآوری هستند، در همین راستا مرکز نواوری رادیناس به­ عنوان یک سازمان تسهیل­گر­ و فرصت­ آفرین در مسیر نوآوری برای صنایع بزرگ، با تشکیل دپارتمان توسعه­ ی کسب و کار و اهرم­ سازی قابلیت­‌ها و فرصت­های خلق نوآوری در اکوسیستم دانش نیان کشور، به صنایع بزرگ در جهت توسعه­ ی کسب و کار و ایجاد مزیت رقابتی پایدار یاری می­رساند. فرآیند فعالیت این دپارتمان از استخراج نیازها و چالش­های شرکت ها و کشف فرصت­‌های موجود با رویکرد اقتصاد دانش بنیان در صنایع شروع شده و با شناسایی راه­‌حل‌­ها، ارزیابی آنها و انتخاب بهینه­‌ترین گزینه جهت همکاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری پایان می­یابد.

از دیگر رسالت های این واحد بهم رسانی شرکت های دانش بنیان با صنایع بزرگ در زنجیره هلدینگ است که این امر موجب کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و کارایی خواهد شد.