موضوع تفاهم‌نامه:

اجرای طرح بازیافت (تصفیه) پساب اسیدی شرکت شیمی بافت

اهداف تفاهم‌نامه:

  • تقویت شرکت فناور در زمینه بومی سازی وکسب دانش فنی در فرآیند انجام خدمات مهندسی و پایلون پلنت مهندسی طرح بازیافت (تصفیه) پساب اسیدی پتروشیمی شیمی بافت در مقیاس صنعتی
  • تمرکز بر کاهش میزان پساب اسیدی و رهاسازی در محیط