موضوع تفاهم‌نامه:

مدیریت پسماند مایع ارگانو کلره پتروشیمی غدیر

اهداف تفاهم‌نامه:

  • شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فناور در زمینه پسماند مایع ارگانو کلره پتروشیمی غدیر
  • اجرای پروژه مدیریت پسماند مایع ارگانو کلره پتروشیمی غدیر در مقیاس صنعتی