موضوع تفاهم‌نامه:

همکاری در حوزه فناوری و کارآفرینی

اهداف تفاهم‌نامه:

ارتقای بهره وری، افزایش ظرفیت فناورانه، و توسعه ای برای حل مسائل و چالش های تولید و خدمات در زمینه های تخصصی هلدینگ