موضوع تفاهم‌نامه:

تولید دی کلرو ایزوسیانات سدیم از پسماند OAT

اهداف تفاهم‌نامه:

  • تقویت شرکت فناور در زمینه مصرف پسماند OAT، شامل دستیابی به دانش فرآیند (تکنولوژی) و تولید محصول در مقیاس صنعتی
  • تمرکز بر کاهش میزان پسماند OAT و رهاسازی در محیط