موضوع تفاهم‌نامه:

همکاری در سرمایه گذاری مشترک بر روی طرح های دانش بنیان و فناورانه

اهداف تفاهم‌نامه:

سرمایه گذاری مرکز نوآوری رادیناس در طرح های منتشره در سکوی تامین مالی جمعی هم‌آفرین