ارزیابی بهترین روش درخصوص ارتقای سیستم تصفیه خانه

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • بررسی طرح های ارائه شده (20 طرح)
  • مذاکره با پیشنهاد دهندگان
  • جرای پایلوت دو پیشنهاد
  • گزارش فنی درخصوص بهترین روش ها
  • انجام امکانسنجی فنی و اقتصادی مرتبط
  • تهیه اسناد مناقصه از روی طراحی مفهومی انجام شده
اثرات اقدامات
  • انجام اصلاحات نهایی
برنامه‌های آتی
  • زیست محیطی
  • بازچرخانی آب