ارزیابی طرح های پیشنهادی ایجاد ارزش افزوده از اسلج

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • فراخوان شناسایی طرح های مرتبط
  • ارزیابی فنی 21 طرح پیشنهادی
  • تهیه امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های برتر
  • مذاکره با پیشنهاد دهنده گان در خصوص مشارکت در اجرای طرح
  • تهیه پیش نویس قرارداد همکاری و مشارکت با پیشنهاددهنده برتر
اثرات اقدامات
  • ورود مرکز به عنوان دستگاه نظارت بر اجرای طرح در قرارداد فی مابین شرکت لطیف و فن آور
برنامه‌های آتی
  • کاهش هزینه های امحای پسماند تا 5 میلیارد تومان سالیانه
  • حل معضل محیط زیست