امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از خمیر مازاد و بررسی کاربردهای مختلف آن

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • تدوین امکانسنجی فنی و اقتصادی طرح
اثرات اقدامات
  • همکاری در اجرای طرح منتخب
برنامه‌های آتی
  • استفاده از ظرفیت خمیر سازی در تولید محصولات جدید
  • درآمدزایی بیشتر برای شرکت