امکانسنجی فنی و اقتصادی طرح های توسعه ای جدید زنجیره کربن در قالب پارک کربن

گرافیت، گرافن، نانولوله های کربنی، الیاف کربن و …

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • رصد فن آوری های موجود در سطح بین الملل
  • بررسی امکان سنجی اولیه طرح ها از منظر بازار و سطح فن آوری
اثرات اقدامات
  • تدوین امکان سنجی فنی و اقتصادی برای طرح ها
  • شناسایی فن آورهای داخلی برای طرح ها
برنامه‌های آتی
  • تولید محصولات جدید