امکان سنجی فنی و اقتصادی پیرولیز پسماند پلاستیکی

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • شناسایی فن آوران پیرولیز و مذاکره با آنها
  • تدوین امکان سنجی فنی و اقتصادی مربوطه
اثرات اقدامات
  • همکاری در برگزاری مناقصه خرید دستگاه پیرولیز
برنامه‌های آتی
  • حل معضل پسماند پلاستیکی