بازیافت اسید سولفوریک

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • مذاکره با فناور
  • اعلام آمادگی به شرکت شیمی بافت
اثرات اقدامات
  • نظارت بر اجرای طرح- همکاری در تامین مالی
برنامه‌های آتی
  • زیست محیطی، بازچرخانی اسید سولفوریک