بومی سازی بگ فیلترهای فایبرگلس PTFE شرکت دوده صنعتی پارس

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
 • شناسایی فن آور
 • ساخت نمونه های اولیه
 • انجام آزمونهای آزمایشگاهی
 • انجام آزمونهای عملکردی
 • عقد قرارداد
 • اخذمجوز ساخت باراول
 • تامین مالی
اثرات اقدامات
 • اعلام بومی سازی انجام شده برای شرکت کربن ایران جهت خرید داخل
برنامه‌های آتی
 • کاهش ارز بری
 • بومی سازی و ساخت ایران
 • سهولت در تامین کاهش هزینه ها