تاسیس صندوق جسورانه CVC حوزه کربن، دوده و لاستیک

قابل تعمیم به کل شرکت های هلدینگ سیمانی شستا

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • اخذ مجوز از کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری
اثرات اقدامات
  • ثبت صندوق با سرمایه اولیه 150 میلیارد تومان
برنامه‌های آتی
  • نهادسازی و ایجاد فرصت سرمایه گذاری بر روی طرح ها و شرکت های دانش بنیان از محل اعتبار مالیاتی شرکت ها