تولید قرص کلر از OAT

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • مذاکره با فناور
  • ارزیابی طرح
  • تدوین بسته سرمایه گذاری
اثرات اقدامات
  • جذب منابع سرمایه گذاری
برنامه‌های آتی
  • افزایش سودآوری
  • حل مشکل پسماند پتروشیمی خراسان