دانش بنیان کردن شرکت پتروشیمی خراسان

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا

مستندات جمع آوری شده است.

اثرات اقدامات
  • عقد قرارداد
  • انتخاب موضوع
  • بارگزاری اسناد
  • اخذ مجوز دانش بنیان
برنامه‌های آتی

استفاده از مزایای مجوز دانش بنیانی برای شرکت شامل معافیت ها و تسهیلات