دستیابی به دانش فنی تولید نیتریل بوتادین رابر (nbr)

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا

-تدوین امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح
– شناسایی فن آور دارای دانش فنی
– مذاکره با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری جهت اجرای طرح

اثرات اقدامات

– مذاکره با شرکای استراتژیک اجرای طرح
– تامین منابع مالی سرمایه گذاری بررسی طرح
– عقد قرارداد سهامدارای بین سرمایه گذاری و فن آور

برنامه‌های آتی

– ایجاد لایسنس تولید NBR
– تامین نیاز کشور به این ماده