سرمایه گذاری در صندوق پژوهش و فناوری PIIC

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • افزایش سرمایه در یک صندوق پژوهش و فناوری موجود برای کسب 33 درصد از سهام یک صندوق
  • شناسایی یک صندوق
  • محاسبه ارزش صندوق برای ورود
اثرات اقدامات
  • سهامداری در صندوق پژوهش و فناوری
برنامه‌های آتی
  • نهادسازی و ایجاد فرصت سرمایه گذاری بر روی طرح ها و شرکت های دانش بنیان