طرح امکانسنجی برج تغلیظ ایزوبوتن خوراک ورودی به واحدMTBE

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • امکانسنجی تهیه شده است.
اثرات اقدامات
برنامه‌های آتی
  • افزایش سودآوری