پارک نوآوری ماهشهر-عسلویه

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • مذاکره با معاونت علمی
  • مذاکره با معاونت نوآوری شستا
اثرات اقدامات
  • بازدید از محل ها
  • تدوین مدل کسب و کار
  • طراحی مفهومی پارک
برنامه‌های آتی
  • افزایش سودآوری